Mitä tuloslaskelma kertoo yrittäjälle?

Tuloslaskelma, joka on tilinpäätöksen dokumentti, kertoo, millainen yrityksen tulos on ja miten se syntyi. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelma sisältää myös tuloksen, joka kertoo onko tilikauden tulos voitto vai tappio. Toisinsanoen tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta.

Tässä tuloslaskelman käsitteitä, jotta tuloslaskelman numeroita olisi helpompi ymmärtää:

Liikevaihto

Tuloslaskelmaa luettaessa yrittäjän mielenkiinto kohdistuu yleensä liikevaihtoon sekä liiketoiminnan tulokseen, sillä liiketoiminnan tulos kertoo, onko yrityksen liiketoiminta kannattavaa. Liikevaihdoksi kirjataan kaikki suoriteperusteisesti syntyneet myyntitulot. Tuloslaskelman aloittava liikevaihto voidaan määritellä näin: Liikevaihto= myyntituotot- myynnin oikaisuerät.

Myyntituotto

Myyntituotot on kyseisellä tilikaudella myytyjen tuotteiden arvo. Tuottoihin ei lueta arvonlisäveroa, eivätkä ne sisällä esim. osakkaiden tai käyttöomaisuuden myynnistä saatuja sattunaisia tuloja.

Varaston arvo

Varaston arvo lasketaan tilikauden lopussa inventaarissa. Ellei tuotteen arvo ole laskenut, tuotteet arvostetaan niiden alkuperäisten hankintamenon mukaisesti. Vertaamalla inventaarista saatua lukua tilikauden alun varaston alkuun, saadaan varaston muutos selvitettyä. Varastojen kasvu tilikauden aikana pienentää kuluja kun taas supistuminen kasvattaa kuluja. Kirjauksen tarkoituksena on kohdistaa menot, jotka aiheutuvat tuotteen valmistuksesta sille tilikaudelle, jona tuotteet myydään.

Liiketoiminnan muut tuotot ja muut kulut

Nämä voivat olla esimerkiksi vuokratuottoja, vakuutuskorvauksia, markkinointikuluja tai leasingmaksuja. Luottotappiot kuuluvat myös tähän ryhmään. Jos ostaja ei pysty maksamaan tuotteesta tai palveluksesta, syntyy tästä luottotappio.

Vinkki: Myyntisaamisten menettämistä ei ole pakko kirjata ennenkuin asiakas on asetettu konkurssiin.

Poistot

Jotta isot kulut, kuten koneet ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti joka vuosi samansuuruisina.

Liiketulos

Liiketulos on virallisen tuloslaskelman ensimmäinen välitulos, joka kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan  tuotoista on jäänyt jäljelle ennen rahoituseriä sekä veroja. Toimintakulujen lisäksi, liiketulos ottaa huomioon poistot. Liiketulos= liikevaihto- liiketoiminnan kulut- poistot.

Rahoitustuotot ja- kulut

Näiden perusteella saadaan selville voitto ja tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoja ovat korko- ja rahoitustuotot ja tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista.  Rahoituskulut ovat korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut, kuten luotoista aiheutuneet kulut.

Satunnaiset erät

Satunnaiset erät perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Esimerkki: Jos lopettava toiminimi myy käyttöomaisuuttaan, tästä saadut myyntivoitot olisivat satunnaisia eriä.

Tulovero

Tuloverot ovat tilikaudelle verolaskelman avulla arvioidut verot. Toisinsanoen, tuloslaskelmaan merkityt tuloverot eivät aina ole veroja, jotka ovat maksettu kyseisen tilikauden aikana.

Tilikauden voitto

Tuloslaskelman päättää tilikauden voitto. Tämä kertoo konkreettisesti yrityksen kannattavuudesta.

Arvioitaessa yrityksen toiminnan kannattavuuden kehitystä on suositeltavaa ottaa vertailuun mukaan aikaisempien vuosien tuloslaskelmat. Kun yrittäjä tulkitsee tilinpäätöstä, on hänen tärkeä ymmärtää, miten yrityksen tekemät päätökset ja toiminpiteet vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.

20160914_084903