Mitkä ovat kirjanpitovelvollisuuteni?

Kirjanpitovelvollisuus

 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa ammattitoiminnasta ja liiketoiminnasta, jota hän harjoittaa. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös ammatin- ja liikkeenharjoittajan toimintaa jatkavaa kuolinpesää tai konkurssipesää.

 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, kirjanpitovelvollisia ovat:

  1. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö;
  2. uskonnollinen yhdyskunta ja sen rekisteröity paikallisyhteisö.

 

Ammatin- tai liikkeenharjoittaja voi tehdä yksinkertaista kirjanpitoa kahdenkertaisen sijaan, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100,000;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200,000 euroa;
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Kirjanpitolain mukaan liiketapahtumat pitää merkitä siten, että ostovelkojen sekä myyntisaamisten määrää voi jatkuvasti selvittää ja kirjanpidosta voidaan saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Kirjanpitovelvollisuus pitää sisällään liiketapahtumien kirjaamisen, tilinpäätöksen laadinnan ja kirjanpitoaineiston säilyttämisen.

 

Tilinpäätösvelvollisuus

 

Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Tilikausi saattaa olla 12 kuukautta lyhyempi tai pidempi toimintaa aloittaessa tai lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muuttaessa. Tilikausi ei kuitenkaan voi olla 18 kuukautta pidempi. Kirjanpitovelvollisen kaikilla liikkeillä on oltava sama tilikausi.

 

Tilinpäätösvelvollisuuteen tuli muutoksia vuoden alussa, lisää aiheesta blogissamme.
Kirjanpidon laiminlyöminen

 

Kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita tekijänä kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu.

 

Kirjanpitorikoksesta tuomitaan kirjanpitovelvollinen, joka laiminlyö liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen vastoin kirjanpitosäädännön mukaisia velvollisuuksia. Kirjanpitorikoksesta tuomitaan myös kirjanpitovelvollinen, joka merkitsee kiranpitoon tietoja, jotka ovat vääriä tai harhaanjohtavia. Kirjanpitoaineiston hävittäminen, kätkeminen tai vahingoittaminen on myös rangaistava rikos. Kirjanpitorikos edellytää, että edellä mainituilla toimilla kirjanpitovelvollinen vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

 

sahkoinen_taloushallinto