Muutoksia ohjeeseen ”Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos”

Verohallinto on päivittänyt ohjeen ”Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos”. Muutokset astuivat voimaan 21.03.2016. Ohjeessa käsitellään vahvistettuja tappioita koskevaa poikkeuslupakäytäntöä ja ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös käyttämättömiin yhtiöveron hyvityksiin. Ohjeistusta on täsmennetty oikeuskäytännön perusteella mm. poikkeusluvan myöntämisedellytysten ja poikkeuslupahakemuksen jättämisajankohdan osalta. Siinä tapauksessa, että tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi tai yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut, yhteisön tai elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä.
Verohallinto voi hakemuksen perusteella myöntää erityisistä syistä oikeuden tappion vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta, jos se on yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen. Tämän tarkoituksena on estää kaupankäynti yhtiön tappioilla ja tarkoittaa sitä, että yhteisön tai yhtymän on jatkettava toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen. Jos tappiot eivät ole olleet kauppatavarana, poikkeuslupa voidaan silti myöntää, jos muut edellytykset täyttyvät poikkeusluvan myöntämiseen. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi:

  • yrityksen myynti työntekijöille
  • konsernin sisäiset omistajanvaihdokset
  • sukupolvenvaihdosluovutus
  • yrityksen saneerausohjelmaan liittyvät omistajanvaihdokset
  • yrityksen toiminnan jatkumisen välittömät työllisyysvaikutukset
  • toimimattoman valmisyhtiön ostaminen silloin, kun uudella yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ennen omistajanvaihdosta ja tappiot ovat syntyneet uuden omistajan aikana tapahtuneessa toiminnassa
  • omistajanvaihdoksen  ansiosta tapahtuva yrityksen markkina-aseman vahvistuminen sekä yrityksen toiminnan kehittäminen, tehostaminen ja laajentaminen

Poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä siinä tapauksessa, että yhteisö tai yhtymä on käytännössä lopettanut toimintansa ja sen arvo perustuu lähinnä vahvistettuihin tappioihin tai siinä tapauksessa, että tappiollisen yrityksen aiemmin harjoittama toiminta on lopetettu täysin ja yritykseen siirretään keinotekoisin järjestelyin uuden omistajan toimesta täysin uutta toimintaa. Poikkeuslupapäätöstä ei myöskään sovelleta, jos hakijan hakemuksessaan esittämät tiedot eivät vastaa todellista tilannetta. Keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on samat oikeudet saada poikkeuslupa kuin muillakin yhteisöillä.

sahkoinen_taloushallinto