Tässä selosteessa kerrotaan Tiliduunari Oy:n henkilötietojen käsittelystä. Tätä selostetta voidaan täydentää tai muokata tarvittaessa.
Henkilötietojen lisäksi Tiliduunari Oy käsittelee myös yritystietoja. Yritystiedot eivät kuulu henkilötietoja koskevan tietosuojalainsäädännön piiriin, mutta niidenkin käsittelystä kerrotaan tässä selosteessa.


Rekisterin nimi: Tiliduunari Oy
Rekisterinpitäjä:
Tiliduunari Oy
Y-tunnus: 2477831-9
Osoite: Hämeentie 155 C, 00560 Helsinki
Yhteyshenkilö: Jyri Pajamo
Puhelin: 044 545 7306
Sähköposti: myynti@tiliduunari.fi


Rekisteröidyt
Asiakasrekisteri voi sisältää tietoa luonnollisista henkilöistä, yrityksistä, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä.
Luonnollisten henkilöiden osalta noudatetaan ajantasaista lainsäädäntöä (Suomen henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus).
Henkilötietoja käsitellään edellä mainittujen lakien mukaisesti olipa henkilö suoraan tilitoimiston asiakas tai jos henkilötietoja käsitellään välillisesti asiakasyrityksen kautta.


Tietojen käsittelyn peruste
Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle voi olla henkilön itsensä antama suostumus, esimerkiksi yhteydenoton kautta. Henkilön tietoja voidaan käsitellä jos tämä on asiakassuhteessa Tiliduunari Oy:n kanssa tai jos tämä henkilö on asiakkaana olevan yrityksen yhteyshenkilö, osakas, omistaja, edustaja tai edunsaaja (esim. palkansaaja).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa niitä palveluita, jotka on määritelty Tiliduunari Oy:n ja asiakkaan välisessä toimeksiantosopimuksessa. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi palkanmaksu, kirjanpito ja veroasioiden käsittely. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiviestintään.


Tietolähteet
Henkilötietoja voidaan saada rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tämän ottaessa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai muulla tavoin. Henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön edustajalta tai julkisista, viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä.


Käsiteltävät tiedot
Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilö- ja yritystietoja:
-Nimi
-Henkilötunnus
-Kansallisuus
-Y-tunnus
-Postiosoite, -numero ja -toimipaikka
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Asema yrityksessä tai yhteisössä
-Toimivaltuudet yrityksessä tai yhteisössä
-Rahanpesulain mukaiset tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot
-Henkilön edustama yritys
Tiliduunari Oy voi käsitellä myös muita henkilötietoja toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Näissä tapauksessa rekisterinpitäjä on toimeksiantosopimuksen tehnyt yritys tai yhteisö ja Tiliduunari Oy tietojen käsittelijä.


Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille jos näillä on lakiin perustuva oikeus niitä vaatia.
Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa perintäyhtiölle viivästyneiden saatavien perimiseksi. Tietoja ei luovuteta EU-/EEA-alueen ulkopuolelle.


Tietojen suojaus
Sähköisissä järjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä digitaalisin lisäsuojauksin. Paperiset tiedot säilytetään huolellisesti lukitussa tilassa. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä yrityksen työntekijöillä/alihankkijoilla, joilla on siihen peruste työtehtävänsä suorittamiseksi. Alihankkijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ja sopimuksen henkilötietojen turvallisesta käsittelystä

Tietojen säilytys
Asiakassuhteeseen perustuvat henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista. Näitä tietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista mahdollisten reklamaatioiden, vaatimusten, kanteiden tai muiden sopimussuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseksi. Jos muuta perustetta ei ole, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan viimeistään 30 päivän kuluessa tämän esittämästä poistopyynnöstä.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä käsitellään ja halutessaan saada kopio tiedoista. Rekisteröity on myös oikeutettu pyytämään virheellisten tietojensa korjausta tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista rekisteristä olettaen, että niitä ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen johon ne on kerätty tai tietojen käsittelylle ei ole muuta perustetta. Tarkastelu-, oikaisu- ja poistopyynnöissä tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun
yhteyshenkilöön.


Verkkosivuston evästeet
Tällä verkkosivustolla ei käytetä analytiikka- ja markkinointievästeitä. Mahdolliset evästeet ovat sivuston julkaisujärjestelmän evästeitä, joita sivusto vaatii toimiakseen oikein.